Personel Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA

 

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA ADAY AÇIK RIZA METNİ

AYDINLATMA METNİ

 

Biz, Talipsan  Mağazacılık  Anonim Şirketi olarak (“DGN ,DOĞAN ÇANTA”, “Şirket”), hangi kişisel verilerimizi ve özel nitelikli kişisel verilerizi  ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatabilmek amacıyla bu Aydınlatma Metni’ni hazırladık.  Aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi ve özel nitelikli kişisel verilerinizi  her koşulda; duruma göre aşağıda belirttiğimiz şekilde bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizi ve özel nitelikli kişisel verilerinizi, hizmet sunumuna dair olan hizmet alımı ilişkimiz  kapsamında; işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, paylaştığınız kişisel verilerinizi ve özel nitelikli kişisel verilerinizi doğruluğunu ve tarafımıza bildirdiğiniz şekilde en güncel halini kaydedileceğini , sınıflandıracağını ,işleneceğini, saklanacağını, veri kanalları ile güncelleneceğini ve yürürlükteki mevzuat izin verdiği  ölçüde 3. Kişilere vereceğini ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayarak işleyeceğimizi bildiririz.

 

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

 

Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

 

Kimlik Verisi olarak: Nüfus cüzdanı bilgileri (Ad, soyadı, TCKN, baba adı, ana adı, doğum yeri, doğum tarihi, kayıtlı olduğu il-ilçe-mahalle-köy, cilt no- aile sıra no- sıra no), cinsiyet, ; İletişim Verisi olarak Adres, telefon, e-posta adresi cihaz kodu, IP no-adresi, ve konum verileri;, Özel Nitelikli Kişisel Veri olarak: medeni durum, çocuk sayısı, eşinizin mesleği, eğitim durumunuz, Üniversite, Fakülte/MYO, bölüm, askerlik durumunuz, sürücü belgenizin sınıfı , yabancı dil bilginiz, bilgisayar bilginiz, yaşanılan bölge,    (Rızanız olması halinde) Nüfus cüzdanı fotokopisinde yer alan kan grubu ve din bilgisi ; Görsel ve İşitsel Veri olarak: Mağazalarımızda bulunan kameralar görüntüleri  ve ses kayıtları, nüfus cüzdanı fotokopisinde yer alan fotoğraf, Call Center birimimiz ile iletişim kurmanız halinde görüşmenize ait ses kaydıdır.

 

Şirket olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızdaki iş başvuru esnasında kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Şirket’in meşru menfaati gereği sizden talep ettiğimiz kişisel verilerinizi ve özel nitelikli kişisel verilerinizi  , sizin bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz yoluyla topluyoruz. Şirket’in işyeri güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, Aykent merkez lojistik, aktarma, merkez binamızda ,mağazalarda ve müşteri hizmetleri birimizde yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla görsel ve mağaza kasalarında ve müşteri hizmetlerimizde mikrofonla ses kaydı verilerinizi topluyoruz. Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için bize iletilen hukuki belge ve tebligatlar vasıtasıyla kişisel verilerinizi ve özel nitelikli kişisel verilerinizi topluyoruz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

“kişisel verilerinizi veya Özel nitelikli kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işlememiz için tarafımıza açık rıza vermektesiniz:

Dgn.tambulut.com sitesi üzerinden bizim çalışanımız olmak için başvurduğunuzda onay verdiğinizde,

Kişisel verilerinizin veya Özel nitelikli kişisel verilerimizi ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Kimlik Verisi olarak: Nüfus cüzdanı bilgileri (Ad, soyadı, TCKN, baba adı, ana adı, doğum yeri, doğum tarihi, kayıtlı olduğu il-ilçe-mahalle-köy, cilt no- aile sıra no- sıra no), cinsiyet; İletişim Verisi olarak Adres, telefon, e-posta adresi cihaz kodu, IP no-adresi, ve konum verileri;, Özel Nitelikli Kişisel Veri olarak: medeni durum, çocuk sayısı, eşinizin mesleği, eğitim durumunuz, Üniversite, Fakülte/MYO, bölüm, askerlik durumunuz, sürücü belgenizin sınıfı , yabancı dil bilginiz, bilgisayar bilginiz, yaşanılan bölge,    (Rızanız olması halinde) Nüfus cüzdanı fotokopisinde yer alan kan grubu ve din bilgisi ; Görsel ve İşitsel Veri olarak: Mağazalarımızda bulunan kameraların kayıtları, nüfus cüzdanı fotokopisinde yer alan fotoğraf, Call Center birimimiz ile iletişim kurmanız halinde görüşmenize ait ses kaydıdır.

Bu bilgilerimin, 6563 s. Elektronik Ticareti Düzenleme Kanunu ve 6698 s. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca  Dgn ve Doğan Çanta tarafına bildirdiğim kişisel verilerimi ve özel nitelikli kişisel verilerimi  kaydedileceğini , sınıflandıracağını ,işleneceğini, saklanacağını, veri kanalları ile güncelleneceğini ve yürürlükteki mevzuat izin verdiği  ölçüde 3. Kişilere vereceğini ayrıca Dgn ve Doğan Çanta  ve [iş/çözüm] ortaklarının tarafıma yapacağı her türlü bilgilendirme ve bu bilgilerin Dgn ve Doğan Çanta   ve hizmet sağlayıcılarıyla iş ortakları tarafından işlenmesine, bu çerçevede özel nitelikli olanlar dahil kişisel verilerimin veri tabanları Yönetimi amacıyla veri tabanı  yer alan  bilgilerimin  erp uygulamasına girilmek suretiyle  kayıt altıma alınmakta. Şirket’in idaresi, işin yürütülmesi, Şirket politikalarının uygulanması amacıyla kişisel verileri veri tabanları yurtiçinde veya  yurtdışı  bulunan şirketlere ve Microsoft Office Uygulaması, bulut çözümleri ve yedekleme sistemlerine aktarılmasına, bu çerçevede kişisel verilerin yukarıda belirtildiği şekilde işlenerek aktarıla bilmekte.

  

HAKLARINIZ

 

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,

Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek

haklarına sahipsiniz.

Ayrıca, Şirket’ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.

Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirketten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin imha ve/veya düzeltme talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha ve düzeltme talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

 

Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.

 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Talipsan Mağazacılık Anonim Şirketi (“DGN-DOĞAN ÇANTA”)

Mersis No:

İletişim linki:  https://www.dgn.com.tr/sayfa/iletisim

kişiselveriler@dgn.com.tr

Adres: DGN-DOĞANÇANTA

Fevzi Çakmak Mah. Aykent Ayakkabıcılar Sitesi

10704 Sok. No:1 Karatay/KONYA

 

 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA

 

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA ADAY AÇIK RIZA METNİ

  

Biz, Talipsan Mağazacılık Anonim Şirketi (“DGN-DOĞAN ÇANTA”) olarak, kişisel verilerinizi işlediğimiz bazı durumlara ilişkin rızanızı alabilmek amacıyla bu Açık Rıza Metni’ni hazırladık.

 

Yukarıda yer alan Aydınlatma Metni kişisel verilerinizi işlediğimiz süreçlere dair bilgilendirilmeniz içindir. Aşağıda vereceğiniz açık rıza ise sadece aşağıda yer alan ve açık rızanızı gerektiren faaliyetlerle ilgili olup Aydınlatma Metni’nin tamamını kapsamaz.

 

Bu metin, “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kvkk”) Usul ve Esasları Uyarınca Kişisel Verilerinizin Korunması Hakkında ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA ADAY AÇIK RIZA METNİ” (“Aydınlatma Metni”) çerçevesinde hazırlanmıştır. Bu sebeple, Aydınlatma Metni’ni okumadan bu metni onaylamamınız konusunda sizi uyarmak isteriz.

Açık Rıza Onayınız:

www.Dgn.tambulut.com adresinde  bana sunulan Aydınlatma Metin’ni okudum ve anladım.

Verisi olarak: Nüfus cüzdanı bilgileri (Ad, soyadı, TCKN, baba adı, ana adı, doğum yeri, doğum tarihi, kayıtlı olduğu il-ilçe-mahalle-köy, cilt no- aile sıra no- sıra no), cinsiyet ; İletişim Verisi olarak Adres, telefon, e-posta adresi cihaz kodu, IP no-adresi, ve konum verileri;, Özel Nitelikli Kişisel Veri olarak: medeni durum, çocuk sayısı, eşinizin mesleği, eğitim durumunuz, Üniversite, Fakülte/MYO, bölüm, askerlik durumunuz, sürücü belgenizin sınıfı , yabancı dil bilginiz, bilgisayar bilginiz, yaşanılan bölge,    (Rızanız olması halinde) Nüfus cüzdanı fotokopisinde yer alan kan grubu ve din bilgisi ; Görsel ve İşitsel Veri olarak: Mağazalarımızda bulunan kameraların kayıtları, nüfus cüzdanı fotokopisinde yer alan fotoğraf, Call Center birimimiz ile iletişim kurmanız halinde görüşmenize ait ses kaydıdır.; bilgilerinin yer aldığı bir kısım kişisel verimi Dgn ve Doğan Çanta  mağazalarının sahibi Talipsan Mağazacılık Anonim Şirketi’e  iş başvurusu için kendi rızam ile vermiş bulunmaktayım. 

Bu bilgilerimin, 6563 s. Elektronik Ticareti Düzenleme Kanunu ve 6698 s. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca  Dgn ve Doğan Çanta tarafına bildirdiğim kişisel verilerimi ve özel nitelikli kişisel verilerimi  kaydedileceğini , sınıflandıracağını ,işleneceğini, saklanacağını, veri kanalları ile güncelleneceğini ve yürürlükteki mevzuat izin verdiği  ölçüde 3. Kişilere vereceğini ayrıca Dgn ve Doğan Çanta  ve [iş/çözüm] ortaklarının tarafıma yapacağı her türlü bilgilendirme ve bu bilgilerin Dgn ve Doğan Çanta   ve hizmet sağlayıcılarıyla iş ortakları tarafından işlenmesine, bu çerçevede özel nitelikli olanlar dahil kişisel verilerimin veri tabanları Yönetimi amacıyla veri tabanı  yer alan  bilgilerimin  erp uygulamasına girilmek suretiyle  kayıt altıma alınmakta. Şirket’in idaresi, işin yürütülmesi, Şirket politikalarının uygulanması amacıyla kişisel verileriniz veri tabanları yurtiçinde veya  yurtdışı  yeterli koruması olan veya olmayan ülkelerde bulunan şirketlere ve Microsoft Office Uygulaması, bulut çözümleri ve yedekleme sistemlerine aktarılmasına, bu çerçevede kişisel verilerimin yukarıda belirtildiği şekilde işlenmesine ve aktarılmasına rıza veriyorum

Dgn.tambulut.com

DGN

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?


  • Aile ve Yakını Verisi; Evlilik cüzdanı; eş ve çocuklarının adı,soyadı,T.C. Kimlik Numarası cinsiyeti,boyu
  • Diğer; araç ruhsatı sureti