22.11.2023 - Konya - Mağaza

İç Denetim Elemanı

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

 • İç Denetçi Elemanı’ olarak görevlendirmek üzere;
 • Üniversitelerin İstatistik, Ekonometri, İşletme, İktisat, Maliye, Çalışma Ekonomisi, Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun,
 • Nesnel risk analizlerine dayanarak şirketin risk yönetimi, kontrol ve yönetim yapılarını değerlendirebilecek, 
 • Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunabilecek,
 • Şirketin faaliyet ve işlemlerinin mevzuata uygunluğunu denetleyebilecek ve harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapabilecek,
 • Şirketin harcamalar ile mali işlemlere ilişkin karar ve tasarrufların, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetleyebilecek ve değerlendirilebilecek,
 • Şirketin mali yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunabilecek,
 • Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunabilecek,  
 • Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektiren hususlar ile suç teşkil eden durumlara ilişkin tespitlerini iç denetim birim başkanı ve sorumlusu kanalı ile üst yöneticiye bildirebilecek, 
 • Şirket birimlerince üretilen bilgilerin doğruluğunu denetleyebilecek,
 • Üst yönetici tarafından gerekli görülen hallerde performans göstergelerini belirlemede şirketin ilgili birimlerine yardımcı olabilecek, belirlenen performans göstergelerinin uygulanabilirliğini değerlendirebilecek,
 • Mevzuata, denetim standartlarına ve etik kurallara uygun hareket edebilecek, 
 • Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirebilecek,
 • Verilen görevin tarafsız ve bağımsız olarak yapılmasına engel olan durumların bulunması halinde, durumu iç denetim birim başkanına ve sorumlusuna bildirebilecek,
 • Görevin tarafsız ve bağımsız olarak yapılmasını engelleyen hususları durumu üst yöneticiye bildirebilecek,
 • Riskleri tespit edip, ölçümleyebilecek,
 • Denetim raporlarında kanıtlara dayanarak ve değerlendirmelerinde tarafsız olabilecek, 
 • Konya'da ikamet eden, 
 • Değerlendirme, analiz etme, raporlama yeteneği yüksek, 
 • Detaycı,
 • Titiz,
 • Sonuç odaklı, eleman aranmaktadır. 

İŞ TANIMI

Şirketin yönetim sistemlerinin işlerliğinin ve etkinliğinin sağlanması amacıyla; birimlerin  yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirmek.

Aday Kriterleri

Tecrübe:

 • 3 - 7 yıl arası

Eğitim Seviyesi:

 • Üniversite (Mezun), Yüksek Lisans (Mezun)

Askerlik Durumu:

 • Yapıldı

Başvuruda Bulun